Yuki Torii International at Japan's Fashion Week:


[via]