Yuki Torii International at Japan's Fashion Week:














[via]