Yuki Torii International at Japan's Fashion Week:

90324-0669.jpg
90324-0684.jpg
90324-0704.jpg
90324-0727.jpg
90324-0787.jpg
90324-0795.jpg
90324-0798.jpg
90324-0844.jpg
90324-0873.jpg
90324-0879.jpg
90324-0908.jpg
90324-0934.jpg

[via]