Gizmodo hands on the Natal. Nice.

Kudo Tsunoda Testing Natal: